מויניאן אגח א / קובי רמות

פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא
תשלום קרן אחרון 30/06/22
דרוג מעלות + אופק
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3
שיעור ריבית 4.2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית
תשלום ריבית הבא 30/12/15
תאריך אקס 20/12/15
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 4.42
ערך מתואם ברוטו 100.12
מח"מ 4.91
מקדם תשואה ברוטו 0.2
נטו להחזקה 3.77
ערך מתואם נטו 100.1
טווח לפדיון 5.48
מרווח ממשלתי 3.07

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי,ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך בהחלטה מיוחדת. על אף האמור לעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף כללי על רכושה, כולו או מקצתו, לטובת גורם מממן בישראל אשר יעמיד מימון לחברה עצמה (ובכלל זה מחזיקי סדרות אגרות חוב אחרות) ללא צורך בקבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולטובת גורם מממן (לרבות גורם מממן זר) עמו קשורה החברה (או תתקשר) בעסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר בקשר עם אגרות חוב שהנפיקה (או תנפיק) החברה, פארי פאסו על פי יחס החובות, אשר יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה א' ) לא נפרעו במלואן.כרית ריבית:החברה תעביר סכום בסך השווה לסכום הריבית שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב בתשלום הקרוב, סכום כרית הריבית הקרוב לידי הנאמן באמצעות העברה של סכום כרית הריבית מחשבון על שם רכז ההנפקה בו תוחזק תמורת ההנפקה לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב.כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ – 600 אלפי דולר בחשבון כרית הריבית אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות.

התחייבויות פיננסיות:

 • הון עצמי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ – 400 מיליון דולר.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל – EBITDA מתואם לא יעלה על 17.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל – CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65%.
 • יחס הון עצמי מאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ – 30%.
 • יחס ההון העצמי המיוחס לבעלים (לא כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן של החברה על בסיס איחוד יחסי לא יפחת מ – 25%.

חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה אלא אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים לאחר מס.
 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט ) בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת מ – 650 מיליון דולר.
 • יחס החוב ל – EBITDA מייד לאחר ביצוע החלוקה לא יעלה על 15.
 • יחס ההון למאזן מייד לאחר ביצוע החלוקה לא יפחת מ – 40%.
 • לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.
 • מייד לאחר ביצוע החלוקה החברה אינה בהפרה של אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה א').

מגבלת נכסי נדל"ן בהקמה:

החברה מתחייבת כי סך ההשקעה בנכסי נדל" ן בהקמה ובקרקעות להשקעה, מכל סוג שהוא, הרשומה בדוחותיה הכספיים של החברה, לרבות חלקה היחסי של החברה בחברות שאינן מאוחדות המחזיקות נכסי נדל"ן בהקמה כאמור, בכל רבעון, לא יעלה על שיעור של 27.5% מסך המאזן המאוחד של החברה.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

 • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (Aa3), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל דרגה מתחת לדירוג הבסיס ועד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1.25% לשנה לכל היותר.
 • ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 21 ימים, לפני פירעונן הסופי, ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית כאמור לעיל, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב בחמש דרגות מתחת לדירוג הבסיס באופן ששיעור הריבית הנוסף יסתכם ב- 1.25%.
 • שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמת מידה פיננסית יהיה 1.75% בסה"כ.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יעלה בשיעור של 0.5% בגין כל חריגה מאמות המידה הפיננסיות הבאות:

 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ – 500 מיליון דולר.
 • יחס ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן בדוחות הכספיים לא יפחת מ- 35%.

הרחבת סדרה:

הנפקה נוספת של אגרות חוב (סדרה א') תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • ההנפקה הנוספת של אגרות חוב לא תפגע בדירוג אגרות החוב כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה.
 • במועד ההנפקה הנוספת ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות.
 • במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם יועמדו לפירעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה או חוב מהותי אחר של החברה, והדרישה לפירעון מיידי של חוב מהותי כאמור לא הוסרה בתוך 45 ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון מיידי כאמור.
 • אם ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט), יפחת מ – 400 מיליון דולר במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.
 • אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל – EBITDA מתואם יעלה על 17 במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.
 • אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל – CAP נטו יעלה על שיעור של 65% במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.
 • אם יחס ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן יפחת מ – 30%במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.
 • אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.
 • אם דירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג Baa2.
 • אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן.
 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.
 • אם החברה תפר את התחייבויותיה בקשר עם אי יצירת שעבודים.
 • אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד כספים בחשבון כרית הריבית.
 • אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כרית ההוצאות בחשבון כרית הריבית.
 • • אם החברה תפר את התחייבותה שלא ליטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא להעניק שעבודים למוסדות פיננסים שאינם ישראלים.
 • אם החברה תפר את התחייבותה לעמוד במגבלת נכסי נדל"ן בהקמה במשך 2 רבעונים רצופים.
 • אם תרשם הערת "עסק חי " בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של 2 רבעונים רצופים.
 • אם החברה תמנה רואה חשבון מבקר שאינו אחד מעשרת משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל.
 • אם יחס ההון העצמי המיוחס לבעלים (לא כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן של החברה על בסיס איחוד יחסי יפחת מ – 25% במשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים.

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

 

רקח אגח ב / קובי רמות

רק"ח אג"ח ב 1124510
חברה ריווחית מאזן נוכחי סביר למרות שלא מדורגת
תשואה סבירה יחסית לאלטרנטיבות בשוק.

פרטי אג"ח
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15.0
תשלום קרן הבא —
תשלום קרן אחרון 01/04/21
דרוג מעלות + אופק —
דרוג מידרוג + אופק —
שיעור ריבית 5.4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית —
תשלום ריבית הבא 01/10/14
תאריך אקס 21/09/14
סוג שעבוד ללא
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה 5.05
ערך מתואם ברוטו 100.39
מח"מ 3.97
מקדם תשואה ברוטו 0.25
נטו להחזקה 4.21
ערך מתואם נטו 100.33
טווח לפדיון 4.47
מרווח ממשלתי 3.35
ממליץ
קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

מישורים אגח ג / קובי רמות קבילי

פרטי אג"ח

סוג הפדיון

פדיון בלתי מוסדר

סוג הצמדה

מדד

שיעור מס

25.0

תשלום קרן הבא

25/12/14

תשלום קרן אחרון

25/12/19

דרוג מעלות + אופק

יציב BBB

דרוג מידרוג + אופק

שיעור ריבית

6.15

סוג ריבית

קבועה

תדירות ריבית

חצי שנתי

מנגנון ריבית

תשלום ריבית הבא

25/12/13

תאריך אקס

15/12/13

סוג שעבוד

קבוע ראשון

 

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה

3.38

ערך מתואם ברוטו

102.12

מח"מ

4.24

מקדם תשואה ברוטו

0.25

נטו להחזקה

1.9

ערך מתואם נטו

101.97

טווח לפדיון

6.4

מרווח ממשלתי

3.34

המלצה

מישורים המשקיעה בקנדה הוכיחה רמת ניהול גבוהה והחזר חוב

ממליץ יחסית לאלטרנטיבות

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אמות אגח ב / קובי רמות קבילי

 • מח"מ 6.68
 • תשואה ברוטו 2.95
 • תשואה נטו 1.82
 • מספר נייר:1126630
 • סוג נייר: אג"ח
 • ענף: קונצרני צמוד מדד
 • סקטור:נדל"ן ובינוי

פרטי אג"ח

סוג הפדיון

פדיון לשיעורין

סוג הצמדה

מדד

שיעור מס

25.0

תשלום קרן הבא

02/07/19

תשלום קרן אחרון

02/07/22

דרוג מעלות + אופק

דרוג מידרוג + אופק

יציב Aa3

שיעור ריבית

4.8

סוג ריבית

קבועה

תדירות ריבית

שנתי

מנגנון ריבית

תשלום ריבית הבא

02/07/14

תאריך אקס

22/06/14

סוג שעבוד

שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה

2.95

ערך מתואם ברוטו

102.09

מח"מ

6.68

מקדם תשואה ברוטו

0.16

נטו להחזקה

1.82

ערך מתואם נטו

101.99

טווח לפדיון

8.92

מרווח ממשלתי

2.02

תיאור אג"ח

• אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

המלצה

למרות שאין שיעבוד קבוע איכות הנכסים והפיזור מצדיקים

השקעה באג"ח זה יחסית לאלטרנטיבות

קובי רמות

הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

שיכון ובינוי אגח 5 / קובי רמות קבילי

שיכון ובינוי אגח 5

חברה סולידית עם בעלים בעלי  איתנות פיננסית (אריסון)

ממליץ

קובי  רמות

תאריך פדיון 30/06/2022
תשלום ריבית הבא 30/12/2012
ריבית נקובה 5.5
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 9.79
הון רשום למסחר 383,667,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.06
תשואה נטו 3.64
פארי ברוטו 103.29
פארי נטו 103
מח"מ ברוטו 6.01
מקדם תשואה ברוטו 0.16
מקדם תשואה נטו 0.18
מרווח ממשלתי 3.80
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב / קובי רמות קבילי

 

אג"ח אלרוב נדלן אגח ב » 100.88

החברה מנוהלת מסורתית בצורה שמרנית ממליץ בתשואה הנ"ל.

קובי רמות

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 3.78
פארי ברוטו 101.74
פארי נטו 101.59
מח"מ ברוטו 4.71
מקדם תשואה ברוטו 0.21
מקדם תשואה נטו 0.22
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
מרווח ממשלתי
אריך פדיון 31/07/2020
תשלום ריבית הבא 31/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A2
זמן לפדיון (שנים) 7.87
הון רשום למסחר הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 

ויתניה אגח א / קובי רמות קבילי

תאריך פדיון 10/09/2015
תשלום ריבית הבא 10/09/2012
ריבית נקובה 5.85
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
דירוג מידרוג A3
זמן לפדיון (שנים) 3.18
הון רשום למסחר 101,850,000
חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 5.04
תשואה נטו 2.87
פארי ברוטו 116.73
פארי נטו 116.19
מח"מ ברוטו 1.57
מקדם תשואה ברוטו 0.62
מקדם תשואה נטו 0.67
מרווח ממשלתי 4.75
 חברת מקרקעין יציבה מומלץ
קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

בראק אן וי אגח א / קובי רמות קבילי

אג"ח של חברת מקרקעין יציבה משקיעה בעיקר גרמניה

 

 

 

 

תאריך פדיון 14/07/2020
תשלום ריבית הבא 14/01/2013
ריבית נקובה 4.8
שעור המס 25%
סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
S&P Maalot ilA
תחזית דירוג
רשימת מעקב
דירוג אחרון
דירוג מידרוג
זמן לפדיון (שנים) 8.02
הון רשום למסחר 240,000,000

 

חישובי אג"ח
תשואה ברוטו 6.24
תשואה נטו 4.97
פארי ברוטו 103.24
פארי נטו 103.24
מח"מ ברוטו 4.39
מקדם תשואה ברוטו 0.22
מקדם תשואה נטו 0.24
פרמיה להמרה 0
יחס המרה 0
ממליץקובי רמות קביליהכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 

תעודה המשקיעה באג"ח מעניינות עולמיות / קובי רמות קבילי

 

(iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD q /יעקב רמות

פורסם בתאריך 

 

תעודה המשקיעה באג"ח מעניינות עולמיות / יעקב רמות

 

LQD$116.89
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Today5d1m3m1y5y10y
52wk high:117.87
52wk low:109.39
EPS:N/A
PE:N/A
Div Rate:4.669524
Yield:3.9921
Market Cap:21.31 B
Volume:732.24 k
LQD MARKET CURRENTSmore »

 • May 1 A round-up of the performance of key ETFs shows Treasurys (TLT) as the only one down for the year, even as government paper had the best performance of any during April. Worst in April, but highest YTD are the financials (XLF), with the REITs (VNQ), S&P 500 (IVV), and Emerging Equity (EEM) rounding out the top 4. Was April just a pause in risk, or the start of a trend?
ETF STATS

 • Expense Ratio: 0.15%
 • Average Bid Ask Ratio: 0.02%
 • Tracking Error: 0.45%
 • Concentration Risk: 3.09%
 • Capital Gains Dist. %: 0.00%
 • Number of Securities: 746
 • Dividend Amount: $0.40299
 • Dividend Date: 03/01/2012
For overall rating and ranking versus other ETFs get a free trial to XTF Premium
 • קובי  רמות
 • הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

תעודה המשקיעה באג"ח קצרים קונצרנים חו"ל / קובי רמות קבילי

 

( Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH / יעקב רמות

תעודה המשקיעה באג"ח קצרים קונצרניים / יעקב רמות

 

(VCSH $78.90-0.05(-0.06%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index ETF

Today5d1m3m1y5y10y
52wk high:79.37
52wk low:77.09
EPS:N/A
PE:N/A
Div Rate:1.824
Yield:2.3103
Market Cap:3.2 B
Volume:58.77 k
VCSH MARKET CURRENTSmore »

 • April 4 Finra fines a bond dealer and its head trader for charging customers excessive markups on more than 1.5K municipal bond and 1.7K CMO transactions over a 2-year period. "Precisely why retail clients should never buy actual bonds (use ETFs and closed-end funds)," suggests a trader.
ETF STATS

 • Expense Ratio: 0.15%
 • Average Bid Ask Ratio: 0.04%
 • Tracking Error: 0.12%
 • Concentration Risk: 7.68%
 • Capital Gains Dist. %: 0.12%
 • Number of Securities: 44
 • Dividend Amount: $0.143
 • Dividend Date: 02/29/2012

 

קובי רמות
הכותב או לקוחותיו עשויים להחזיק ברשותם מניות ואג"ח הנזכרות בכתבות. * כל האמור לעיל הם על דעתו של הכותב בלבד. * אין לראות בשום דבר הנקרא בכתבה כתחליף לייעוץ השקעות הניתן ע"י יועץ השקעות מוסמך בהסתמך על צרכיו הספציפיים של הלקוח. * אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניה ספציפית, סקירה זו מוגשת למטרת אינפורמציה בלבד וכל העושה זאת פועל על דעתו בלבד הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995