בית הזהב אג״ח ד/ קובי רמות

לדעתי מעניין כאג״ח בהשוואה לאג״ח מדינה

ברוטו להחזקה 4.29
ערך מתואם ברוטו 100.23
מח"מ 5.36
נטו מקוזז 3.65
נטו להחזקה 3.76
ערך מתואם נטו 100.2
טווח לפדיון 7.43
מרווח ממשלתי 3.81

קובי רמות